none


Na podlagi 11. In 20. člena pravilnika Karate kluba Koper je izvršni odbor na svoji seji dne 21.03.2011 s spremembami in dopolnitvi sprejel naslednjiIZPITNI PRAVILNIK
KARATE KLUBA KOPERI. SPLOŠNE DOLOČBE


1. Člen


Ta pravilnik določa izpitne pogoje članov Karate kluba Koper (v nadaljevanju KK Koper) in zunanjih članov, ki se želijo pod enakimi pogoji prijaviti in opraviti izpit KYU ter DAN pas pri izpitni komisiji (v nadaljevanju IK) KK Koper.


2. Člen


K izpitom lahko pristopi tudi zunanji član, če izpolnjuje pogoje iz 3., 4. in 5. Člena tega pravilnika.II. PASOVNA RAZVRSTITEV KK KOPER


 • a) Šolski pasovi,

 • b) Mojstrski pasovi,

 • c) Častni pasovi.

A) ŠOLSKI PASOVI


MEDNARODAN OZNAKA PASU BARVA PASU MINIMALNO ŠT. MESECEV MINIMALNO ŠT. TRENINGOV STAROST (LET)
9. KYU RUMENI 4 32 Minimalno 6
8. KYU ORANŽNI 4 32 Minimalno 7
7. KYU RDEČI 5 60 Minimalno 7
6. KYU 1. ZELENI 5 60 Minimalno 8
5. KYU ZELENI 6 72 Minimalno 9
4. KYU 1. PLAVI 7 84 Minimalno 10
3. KYU PLAVI 8 96 Minimalno 11
2. KYU 1. RJAVI 9 110 Minimalno 13
1. KYU RJAVI 12 160 Minimalno 15


B) MOJSTRSKI PASOVI


MEDNARODAN OZNAKA PASU BARVA PASU MINIMALNO ŠT. MESECEV MINIMALNO ŠT. TRENINGOV STAROST (LET)
1. DAN ČRNI 12 160 16
2. DAN ČRNI 24 320 18
3. DAN ČRNI 36 480 21
4. DAN ČRNI 48 640 24
5. DAN ČRNI 60 800 29
6. DAN ČRNI 40
7. DAN ČRNI
8. DAN ČRNI
9. DAN ČRNIIII. POGOJI ZA PRIJAVO NA IZPIT


A) ŠOLSKI PASOVI


3. Člen


Pogoji, da se kandidat prijavi na izpit za vsak KYU oziroma DAN so različni glede na število opravljenih treningov, starosti, zavzetosti na treningih, rezultatov s tekmovanj, udeležbah na tekmovanjih, izobraževanjih, reprezentančnih pripravah, udeležbah na karate šolah in seminarjih.


4. Člen


V število treningov se šteje: tekmovanja, reprezentančne priprave, sodelovanje na seminarjih in karate šolah. Eno tekmovanje šteje kot (3) trije treningi. En (1) trening na reprezentančnih pripravah kot dva (2) treninga. Za sodelovanje na seminarjih in karate šolah se dnevno pridobijo (3) trije treningi.


5. Člen


Kandidati, ki zaradi različnih razlogov začasno prenehajo s treningi (3 mesece in več), po vnovičnem pričetku se trenažni staž začne z prvim treningom, mora pa izpolniti potrebno časovno obdobje in število treningov, ki so predpisani za določeno stopnjo.


6. Člen


Zunanji kandidati pri prijavi na izpit morajo IK predložiti naslednja dokazila: fotokopijo diplome o opravljenem zadnjem izpitu, dokazilo o prisotnosti na treningih od zadnjega izpita do vključno prijave na izpit ter dokazilo o plačilu izpitne takse.


7. Člen


Na izpit za višje nazive v KK Koper se lahko prijavijo vsi člani društva in kandidati, ki so člani Karate Zveze Slovenije in drugih karate klubov ter zvez, ki sprejmejo ta pravilnik in kateri izpolnjujejo s tem pravilnikom predpisane pogoje.


IZPIT ZA KYU Število opravljenih treningov Število mesecev Število udeležb na seminarjih
in karate šolah
9. KYU 32 4 1
8. KYU 32 4 2
7. KYU 60 5 3
6. KYU 60 5 4
5. KYU 72 6 6
4. KYU 84 7 7
3. KYU 96 8 9
2. KYU 110 9 10
1. KYU 160 12 12


B) MOJSTRSKI PASOVI


8. Člen


Kandidati za DAN pasove, 1. In 2. DAN, opravljajo izpit pod naslednjimi pogoji: kandidat je aktiven v klubu kot tekmovalec (mlajši kandidati), poleg rednega treniranja je aktiven kot funkcionar kluba, izvaja delo v izvršnem odboru ali kakšni drugi funkciji v klubu (starejši kandidati), je državni ali mednarodni sodnik, permanentno se izobražuje na področju karateja ali športa nasploh in ima za to ustrezna pisna dokazila, katera fotokopirana predloži IK ob prijavi na izpit.


9. Člen


Kandidati za 3. DAN mora samostojno voditi klub ali biti aktivni trener v matičnem klubu. Dokazila o tem v pisni obliki poda IK ob prijavi na izpit.


10. Člen


Kandidat za 4. DAN mora obenem biti glavni trener v klubu vsaj za eno tekmovalno kategorijo (od kadetov naprej) ali eno tekmovalno disciplino npr. Kate ali športne borbe. Njegov tekmovalec mora biti vsaj državni prvak v eni karate disciplini.


IZPIT ZA DAN Število opravljenih treningov Število mesecev Število udeležb na seminarjih
in karate šolah
1. DAN 160 12 14
2. DAN 320 24 16
3. DAN 480 36 Da samostojno vodi karate šolo ali seminar
4. DAN 640 48 Da samostojno vodi 3 karate šole ali seminarje
5. DAN 800 60 Da samostojno vodi 5 karate šol ali seminarjev
6. DAN Drugi pogoji / /
7. DAN Drugi pogoji / /
8. DAN Drugi pogoji / /
9. DAN Drugi pogoji / /


C) ČASTNI PASOVI


11. Člen


IK lahko dodeli častne nazive. Častni nazivi se načeloma dodelijo za izjemen prispevek karateju. Pobudo za dodelitev častnih nazivov podajo posamezni člani kluba ali društva, člani izvršnega odbora KK Koper ali predsednik izvršnega odbora KK Koper. Predlog za dodelitev častnega naziva vsebuje podrobno obrazložitev razloga dodelitve. IK je dolžna v pisni obliki odgovoriti na zahtevek predlagatelja. Imetnik častne diplome ni upravičen do pravic predvidenih za imetnike diplom pridobljenih z izpitnim sistemom.


12. Člen


Častni pas se dodeli samo enkrat v karate karieri posameznika. Kandidat za naziv častnega pasa lahko dobi največ častni pas 1. DAN, če pa kandidat že ima DAN pas lahko mu se dodeli ena stopnja več.IV. IZPITNA KOMISIJA


13. Člen


IK je strokovno telo Izvršnega odbora KK Koper (v nadaljevanju IO). Cilj IK je dvig nivoja in kvalitete šolskih in mojstrskih stopenj pri tem upoštevajoč načela, ki temeljijo na znanstvenih raziskavah. IK ima svoje naloge, ki so opisane v 13. Členu tega pravilnika.


14. Člen


Naloge IK so:


 • » priprava in usposabljanje strokovnih delavcev, ki bodo pripravljali kandidate na izpit,

 • » določa število izpraševalcev za določene stopnje,

 • » priprava izpitnih programov,

 • » organiziranje izpitov za šolske (KYU) in mojstrske (DAN) stopnje,

 • » izdaja uradnih diplom za opravljene izpite,

 • » določanje višine izpitnih taks za šolske in mojstrske stopnje,

 • » organiziranje karate kampov in karate šol na katerih se intenzivno trenirajo izpitni programi,

 • » določanje pogojev za pristop k izpitu za pasove in licence izpraševalcev,

 • » overitev diplom, ki niso pridobljene na osnovi veljavnega pravilnika KK Koper ter niso pridobljene po izpitnem programu KK Koper,

 • » izdelava predlogov in ostalih aktov v pristojnosti IK.

15. Člen


Izpraševalec za nazive od 9. KYU-a do 4. DAN v KK Koper, je g. Milenko Railić 6. DAN višji karate trener. Člana komisije pa sta Mladen Railić 2. DAN in Gabrijel Franca 2. DAN.


16. Člen


Za naziv 4. DAN mora IK šteti tri (3) člana, kjer mora predsednik komisije imeti najmanj šesto (6) stopnjo izobrazbe in stopnjo pasu 6. DAN, druga dva člana pa najmanj peto (5) stopnjo izobrazbe in stopnjo pasu 3. DAN. V spodnji razpredelnici so nazivi izpraševalcev za pasove in nivo njihove licence glede na njihovo usposobljenost in stopnjo pasu. Licence veljajo za Fudokan-Shotokan zvezo Slovenije, kjer so izpiti pridobljeni pri izpraševalcih te zveze so veljavni tudi v Karate zvezi Slovenije.


Naziv izpraševalca Licenca Izvaja izpite za
1. DAN F 9. KYU do 2. KYU
2. DAN E 9. KYU do 1. DAN
3. DAN D 9. KYU do 1. DAN
4. DAN C 9. KYU do 2. DAN
5. DAN in več B 9. KYU do 3. DAN
6. DAN in več A 9. KYU do 4. DAN


V. CENIK IZPITOV ZA KYU IN DAN PASOVE


KYU PASOVI BARVA PASU CENA V EVRIH
9. KYU Rumeni pas 20 €
8. KYU Oranžni pas 25 €
7. KYU Rdeči pas 30 €
6. KYU 1. Zeleni pas 35 €
5. KYU Zeleni pas 35 €
4. KYU 1. Modri pas 40 €
3. KYU Modri pas 40 €
2. KYU 1. Rjavi pas 45 €
1. KYU Rjavi pas 50 €
DAN PASOVI BARVA PASU CENA V EVRIH
1. DAN ČRNI PAS 100 €
2. DAN ČRNI PAS 200 €
3. DAN ČRNI PAS 300 €
4. DAN ČRNI PAS 400 €
5. DAN ČRNI PAS 500 €
6. DAN ČRNI PAS Izpit se dela pod posebnimi pogoji
7. DAN ČRNI PAS Izpit se dela pod posebnimi pogoji
8. DAN ČRNI PAS Izpit se dela pod posebnimi pogoji
9. DAN ČRNI PAS Izpit se dela pod posebnimi pogoji
10. DAN ČRNI PAS Izpit se dela pod posebnimi pogoji


VI. KRITERIJI ZA OCENJEVANJE


OCENA OPIS OCENE
PRAV DOBRO

7.7 - 8.0

Kandidat-ka dosega optimalno znanje, ki je določeno v izpitnem programu in ciljih izpitnega programa in učinkovito, racionalno in samostojno obvladuje zahtevnejše tehnične naloge pri izvajanju Kate, karate tehnike (osnovne in borbene), dogovorjene borbe, proste športne borbe in dela z rekvizitih. Obvladuje teoretična in praktična znanja, povezana s karatejem in drugimi sorodnimi športi in veščinami. Večkrat pomaga pri učenju kot vodja skupine, demonstrator in izvajalec, pomaga pri organizaciji različnih programov. Aktivno sodeluje pri različnih vidih izobraževanja, dobro sodeluje s trenerjem in vodjo ekipe, optimalno posluša vodjo ekipe na različnih tekmovanjih in se razume z vsemi člani ekipe. Samostojno spremlja in vrednoti svoj napredek, ima optimalne športne dosežke. Optimalno pozna športna pravila za vse karate discipline, tekmuje za svoj klub pogosto sodeluje na klubskih pripravah in s tem na najboljši način predstavlja sebe in svoj klub.

DOBRO

7.4 - 7.6

Kandidat-ka presega temeljna znanja, ki so določena v izpitnem programu in ciljih izpitnega programa in varno in samostojno obvladuje manj zahtevnejše tehnične naloge pri izvajanju Kate, karate tehnike (osnovne in borbene), dogovorjene borbe, proste športne borbe in dela z rekvizitih. Sodeluje s trenerjem in inštruktorjem, spremlja svoj napredek ima povprečne športne dosežke, pozna športna pravila karate tekmovanja in nastopa za svoj klub. Včasih sodeluje na klubskih pripravah.

ZADOSTNO

7.0 - 7.3

Kandidat-ka komaj dosega minimalna temeljna znanja, ki so določena v izpitnem programu. Slabo obvladuje manj zahtevne tehnične in teoretične naloge pri izvajanju Kate, osnovne in borbene karate tehnike, dogovorjene borbe, proste športne borbe, delo z rekviziti in predpisana teoretična znanja. Redko spremlja svoje rezultate in ga zna vrednotiti le z pomočjo trenerja. Dosega temeljne športne rezultate. Neredno hodi na treninge in ni pripravljen za učenje-treniranje. Pozna enostavnejša pravila tekmovanj. Redko sodeluje na klubski in ostalih tekmovanjih.

NEZADOSTNO

6.0 – 6.9

Kandidat-ka ne dosega minimalna temeljna znanja, ki so določena v izpitnem programu. Ne obvladuje manj zahtevna tehnična in teoretična znanja in ne more samostojno opraviti enostavnejših nalog. Ne spremlja svoj napredek in ga ne zna samostojno vrednotiti. Ne rad hodi na treninge in priprave, ni pripravljen za učenje-treniranje. Ne dosega temeljnih rezultatov. Pozna le nekatera enostavnejša športna pravila. Ne sodeluje v klubskih aktivnostih.


17. Člen


Kandidat za uspešno opravljen izpit mora osvojiti pozitivno oceno na vseh šest karate področjih in sicer: v katah, dogovorjenem sparingu, prostem sparingu, delo z rekviziti in teoriji, ki je povezana s karate temami iz izpitnih programov.


18. Člen


Kandidat za 6. Dan in višje dela izpite pod posebnimi pogoji, ki so v skladu s svetovnimi karate federacijami in sicer: JKA, ITKF, SKIF, WKSA, FUDOKAN standardni in niso zajeti s tem pravilnikom.VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE


19. Člen


Tolmačenje tega Pravilnika izvaja izpitna komisija KK Koper.


20. Člen


Odločitev komisije je dokončna. Ne obstaja možnost pritožbe na odločitev (IK).


21. Člen


Ta Pravilnik je sprejet na sestanku IO KK Koper, dne 21.03.2011 in prične veljati z dnem podpisa tega pravilnika.


Predsednik KK Koper:
Mladen Railić▲ Na vrh strani